MUS

Image by Molly Mattlar, Insyn, 2021.MOBIL UNG SALONG 2021
En konstnärlig och kollektiv intervention i det offentliga rummet

Konstnärerna: Amina Seid Tahir, Melody Panosian, Molly Mattlar, Stuart Mayes, Sahar Al-Khateeb and Roberta Burchardt.
Kureras av Alba Folgado och leds av Katarina Sundkvist Zohari och Nito Vega.

Startpunkten för Mobil Ung Salong (MUS) är konceptet “konstsalong” - ett koncept som, historiskt, har förknippats med stora utställningar av nyproducerade konstverk. I detta fall kommer fokus att ligga på några viktiga drivkrafter bakom salongen, som målet att ställa ut konst av nyexaminerade med i övrigt hade begränsade möjligheter att få synas - samt salongens sociala karaktär och dess förmåga att främja diskussion. MUS ska koppla samman dessa idéer för att stötta unga konstnärers i deras arbete och sprida den samtida konsten till flera olika kontexter.

Under augusti och september kommer MUS att presentera en serie temporära verk som blir produkten av samarbeten mellan konstnärer från olika stadier i sina karriärer. Trots de åldersskillnader som existerar mellan dessa konstnärer, så fokuserar samarbetet på deras gemensamma intressen och på en önskan om att väva fram ett större nätverk genom horisontell kommunikation. Utifrån deras egna upplevelser, idéer och perspektiv formar konstnärerna en kollektiv representation – i en process som innefattar tvåvägs-feedback och respektfull kritik.

De resulterande verken kommer att visas på en mängd offentliga platser, vilket underlättar för en intresserad publik (och förbipasserande) att engagera sig i MUS. Konstnärerna kommer att presentera sina undersökningar i olika typer av format, som sträcker sig från tillfällig arkitektur och visuella representationer - till ljud och performance. Genom dessa typer av verktyg får konstnärerna experimentera och anpassa sig till det offentliga rummets temporala aspekter.

Samtidigt finns tydliga förbindelser mellan de koncept som genomsyrar konstnärernas olika praktiker, vilket tydliggör gruppens gemensamma intressen. Ämnen så som identitetspolitik, tillgänglighet, minnen, arv, motstånd och “healing” praktiker har visat sig vara viktiga i konstnärernas förarbete och kommer fortsätta att utforskas genom deras representationer.

Med avgång vid Uppsala Konstnärsklubb kommer MUS att resa till Enköping, Bålsta, Öregrund och Gottsunda. Väl stationerad på de olika destinationerna kommer den symboliska referensen till konstens rörlighet bli det centrum utifrån vilket alla verk och insatser tar sin form. I ett försök att

öppna upp den kreativa processen mot en bredare publik vill MUS utveckla ett temporärt rum för konsten, som bjuder in publiken att ta del av flera olika processer – och samtidigt delta i de förlopp och debatter som kan komma att uppstå inom ramen för ett sådant rum.


A Familiar Place
En offentlig och kollektiv installation.
Konstnärer: Sahar Al-Khateeb och Roberta Burchardt

A familiar place
Vilka sociala identiteter (re)producerar vi i våra dagliga interaktioner?
Vilka värderingar står på de fyra benen av en stol?

Under en publik repetition inbjuder vi dig att förstöra och (re)konstruera.

Stolen är här en symbol för den sociala och privata kroppen som vi, tillsammans, förflyttar till vårt gemensamma, publika rum.

Stolarna mobiliserar ett kroppsligt minne, där processer av förstörelse och (re)konstruktion (åter)bekräftar våra individuella och kollektiva kroppar, inom en metafor mellan konst och liv.

Denna sammanvävning är källan för förkroppsligandet av en kollektiv, publik installation.

Visa Dig Som Den Myriad Du Är / Kuddverkstad POWER NAP
En musikalisk vägledd live-meditation aktion och kuddverkstad.
Konstnärer: Amina Seid Tahir och Melody Panosian

Amina Seid Tahir och Melody Panosian möts i ett musikaliskt samarbete i form av en vägledd meditation och en helande process. Samtidigt, bjuder de in allmänheten att delta i en kuddverkstad där de återanvänder tygpåsar genom att göra om de till bärbara kuddar som de sedan bemålar. Ta gärna med bekväma kläder och en egen tygpåse!

Innebörden av helande och läkning har varierat under olika perioder i våra liv. Det är svårt för oss att definiera helande, för på ett sätt är det en konstant kraft, men sen ändrar det dess formulering och intensitet och övergår i personlig närvaro och vila. Helande och vila är en politisk akt i ett samhälle där vi förväntas att mala på. Det är först när vi stannar upp, ger oss själva tid att reflektera och tillåter att betrakta oss själva bortom presterandet som vi inser värdet i själva varandet.

Att vila kan skapa utrymme för drömmar och fantasier om nya sätt att leva, få oss att förnimma nya visioner och så nya världar. För det är genom att vara vilka vi vill vara, som vi kan uppnå våra drömmar om gemenskap (och genom våra gemensamma drömmar). Då betyder helande att leva utan bitterhet och att betrakta själva politiska kampen som målet. Vårt raseri och vår uppgivenhet inför de nationalistiska strömningar vi upplever distraherar oss.

Den musikaliska meditationen och bemålandet av den tvåsidiga kudden fungerar som en metafor för de myriader vi består av. I denna process välkomnar vi även mellanrummet där våra olika aspekter möts. Tillsammans vilar vi i de myriader vi är.

Insyn
Få en insyn till en annan person. Möt en ung konstnärs liv i en mikrokosm.
Konstärer: Molly Mattlar med Stuart Mayes

Du vaknar upp och i ett långsamt tempo rör du dig omkring, och försöker greppa tag i någon slags förståelse för den värld som omringar dig. Dina rörelser är varsamma, när du fortsätter röra dig i den rymd du bebor. Ditt sinne går igenom de senaste dagarna, de möten som lämnat djupa avtryck i minnet, stunderna av glädje, oro, ansträngning, lycka; allt detta som har erhållit en stark närvaro i din verklighet och som nu definierar den. Men, hur skulle en annan människa förstå din existens? Skulle de kunna relatera till historierna och nyanserna av din intimitet? Skulle de knyta an till dig?

Insyn är ett interaktivt konstverk där publiken inbjuds att upptäcka en annan människas inre värld genom en personlig upplevelse tillsammans med konstnären.